Steigen Kystlag -  Steigen i Nordland


                                  
              Steigen Kystlag

                        Årsmøtet 2018

             Til medlemmene i Steigen Kystlag                           

                            Steigen Kystlag holder årsmøte


                             Onsdag 18. april 2018 kl 1900  i Båtbua Nordfold

Før årsmøtet får vi besøk av Jan Einar Andersen fra Øksnes Kystlag. Han skal fortelle om deres satsing på barn og unge i kystlaget, blant annet om Marmelpasset.  Her har vi noe å lære !   

Saksliste årsmøtet : 
  1. Åpning av årsmøtet
  2. Konstituering – valg av møteledelse
  3. Regnskap 2017 med revisors beretning
  4. Årsmelding 2017
  5. Aktivitetsplan 2018
  6. Valg av styre og valgkomite 

Regnskap 2017 og styrets årsmelding er lagt ut på våre nettsider steigen-kystlag.com. 
 
Vel møtt til årsmøtet.       
Organiser gjerne felles kjøring.  
                                            
 Hilsen styret


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Steigen Kystlag

Årsmelding 2017

 
 Kort om laget

Steigen Kystlag ble stiftet i 2001 og er tilsluttet Forbundet Kysten. Siste oppdaterte medlemsliste viste at det er 47 medlemmer i laget, noe som er en økning på 3 fra forrige år. De fleste er bosatt i Steigen eller med tilknytning til kommunen.

Lagets hovedformål er

Å fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur, i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:Tradisjonelle fartøy, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne fordistriktet. Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende     som har lokal tilknytning. Samarbeide med lokale museet, foreninger og lignende og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver.

  I tråd med formålsparagrafen arbeider vi med flere prosjekter:.
 
  • Kutteren ”Nordstjernen” fra 1937, med 60 års tjeneste som fiskefartøy i Steigen.
  • Naustene på Alvene , med to åttringer og seks andre småbåter og redskaper.
  • Kystmuseet på Nordskot

 Til sammen eier/disponerer laget 18 båter og ca. 40 motorer.  Seks av motorene er produsert før 1930.

Aktiviteter 2017

Årsmøtet i 2017 ble avholdt på Steigen Gjestegård i midten av april, og behandlet de vanlige årsmøtesakene. Ved valg av styre ble en milepel nådd i Steigen Kystlag: Bodil Hansen ble valgt inn i styret som den første kvinnen i lagets historie!  Vi har fortsatt et stykke vei å gå, men vi er på rett vei.

Kystmuseet var som året før åpent for publikum hver kveld i juli. Dessverre er besøkstallet til museet lavt, noe som også går ut over økonomien all den tid vi ikke har noen form for støtte til driften. Takk til alle som stiller opp på dugnad som verter på museet. Under Sagaspilluka arrangerte kystlaget familiedag på Kystmuseet med bra besøk av publikum.

Rett etter skoleslutt i juni, var kystlaget med og arrangerte en aktivitetsdag for unger. Denne dagen var den første i ei hel uke med aktiviteter på sjø og land i regi av Frivillighetssentralen i Steigen. Steigen Svømme- og livredningsklubb var medarrangør denne dagen. I alt 12 unger deltok med liv og lyst og hadde etter eget utsagn en flott dag.

Den tradisjonelle turmarsjen «Tre øyer på langs» gikk i år som planlagt og var fulltegnet. Som vanlig var deltakerne strålende fornøyd med turen. Noen var til og med så spreke at de hoppet i sjøen og badet.

I 2017 startet Kystverket arbeidet med oppgradering av Grøtøyleia. I den forbindelse fikk kystlaget overta ei gammel fyrlykt, som har stått i leie i mer enn 80 år. Lykta ble levert ved kystmuseet, og kom i løpet av året opp på ny sokkel ved siden av museet. Lykta inngår i et prosjekt som vi har kalt «Den gamle skipsleia» , og som skal fortelle historien om skipsleia og de som passet fyrlyktene den gang de ble drevet med parafin og gass. Vi fikk gjort en del i 2017, og håper å avslutte prosjektet i 2018. Vi har fått innvilget flere tilskudd til prosjektet.

Oppgraderingen av leia ga oss også penger i kassen gjennom samarbeid med Kystverket, til sammen kunne vi bokføre 25 000 kroner i 2017.

Kaia foran kystmuseet ble utvidet med ca 30 kvadratmeter, slik at arealet nå er blitt dobbelt så stort. Resten av tomta er blitt fylt opp med pukk og grus til samme nivå som bygget.

Også i år har vi hatt «mekkedager» på Kystmuseet en gang i uka, på det meste har vi vært ni «mekkere» samlet på kystmuseet. Samlingen av gamle motorer på museet utvides stadig, og stadig flere av disse er blitt overhalt og prøvekjørt.

2017 ble et skjebneår for skuta vår «Nordstjernen». Etter lang og grundig vurdering vedtok styret i august å skrinlegge restaureringsprosjektet. Bakgrunnen for vedtaket var mye usikkerhet omkring finansiering, og ikke minst den høye gjennomsnittsalderen blant lagets medlemmer.  Planen var å sette skuta på land og starte hugging av den. I ellevte time dukket det imidlertid opp ei interessegruppe som ønsket å ta prosjektet videre og overta Nordstjernen.  I løpet av høsten ble alle formaliteter ordnet, og Skutvik Kystlag overtok båten. Vi ønsker dem lykke til, og håper de kommer i gang med restaurering av Nordstjernen snarest.


Økonomisk ble 2017 tilfredsstillende. Det vises til regnskapet.

 
Styret har i 2017 bestått av:

 
Harald Nilsen (leder) Søren Simonsen (nestleder)  Kjell Tennes (kasserer),         Finn-Eirik Aasjord,  Bodil Hansen.

Varamedlemme : Søren Sørensen, Gunnar Iversen, Arild Asbjørnsen

Revisor: Alf Iversen

Valgkomite:  Stein Grenersen,  Inger Susæg, Kjell Pedersen


Steigen 31.12.2017

Harald Nilsen    Søren Simonsen   Bodil Hansen   Finn Erik Aasjord   


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤Til medlemmene i Steigen Kystlag.

Revisjonsberetning for driftsåret 2017

 
Steigen Kystlag med organisasjonsnummer 993575518 driver med bevaring av kystkultur i Steigen kommune og har organisasjonsform som lag/forening.

Jeg har i dag revidert utvalgte deler av regnskapet som er avgitt av lagets kasserer Kjell Sverre Tennes.

Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 35062,-

 Regnskapet:

- føres på exel regneark

- alle bilag er påført bilagsnummer

- preges av god orden og god dokumentasjon.

- kasserer og undertegnede har i fellesskap overført tall materiale fra regnearket til   skjema for årsregnskap Steigen Kystlag 2017.
         
Arrangementsinntekten utgjør den største inntektskilden. Den er på 33,2 % av bruttoinntekten, mens den var på 23,6 % i fjor.

Gjeld/ egenkapitalen:

Egenkapitalen er 78,4 % men gjelden er på 21,6%. Egenkapitalen har vært økende de siste 3 år.

Eiendeler:

Anleggsmidler 87,9 % og omløpsmidler er på 12,1 %. Lagets likviditet er tilfredsstillende.


Øvrige bemerkninger/kommentarer:

Ingen

Engeløya 26 januar 2018

 
Alf Iversen

 

Årsregnskap 2017Hildringstimen
Erik Bye
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.