Steigen Kystlag - Steigen i Nordland


                                  
              Steigen Kystlag

                        Årsmøtet 2019

            
  Til medlemmene i Steigen Kystlag     
                    
           Steigen Kystlag holder årsmøte
Mandag 29. april 2019 kl  1900  hos LEFSPIA, Engeløy          

  Saksliste årsmøtet :  
 1. Åpning av årsmøtet
 2. Konstituering – valg av møteledelse
 3. Regnskap 2018 med revisors beretning
 4. Årsmelding 2018
 5. Aktivitetsplan 2019
 6. Valg av styre og valgkomite 

Regnskap 2018 og styrets årsmelding er lagt ut på våre nettsider      steigen-kystlag.com.   

  Vel møtt til årsmøtet.  Organiser gjerne felles kjøring.    

                            Hilsen styret

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Steigen Kystlag

Årsmelding 2018

Kort om laget  
Steigen Kystlag ble stiftet i 2001 og er tilsluttet Forbundet Kysten. Siste oppdaterte medlemsliste viste at det er 44 medlemmer i laget , noe som er en nedgang på 3 fra forrige år.
Av medlemmene er : Fra Steigen 36, utenbygds 8, kvinner 10, menn 34, pensjonister 35   
        
Lagets hovedformål er :  
Å fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur, i overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og  arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av :
 • Tradisjonelle fartøy , bygninger , anlegg og kystmiljø for øvrig , som er særegne for     distriktet.
 • Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring , sjømannskap , livsform og lignende     som har lokal tilknytning.
 • Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver  

I tråd med formålsparagrafen arbeider vi med flere prosjekter:
 • Kystmuseet på Nordskot
 • Naustene på Alvenes , med to åttringer og seks andre småbåter  og redskaper.

Til sammen eier/disponerer laget  ca 15 små båter og ca 40 motorer.  Seks av motorene er produsert før 1930.    

Aktiviteter 2018   
Årsmøtet i 2018  ble avholdt i Båtbua Nordfold i midten av april, og behandlet de vanlige årsmøtesakene.  Til årsmøtet hadde vi invitert Jan Andersen fra Øksnes kystlag. Han holdt et flott og inspirerende foredrag om arbeidet med barn og unge i deres kystlag.  

Kystmuseet var som året før åpent for publikum hver kveld i juli. Dessverre er besøkstallet til museet lavt, noe som også går ut over økonomien all den tid vi ikke har noen form for støtte til driften. Takk til alle som stiller opp på dugnad som verter på museet.  

Rett etter skoleslutt i juni, var kystlaget med og arrangerte en aktivitetsdag for unger. Denne dagen var den første i ei hel uke med aktiviteter på sjø og land i regi av Frivillighetssentralen i Steigen. Steigen Svømme- og livredningsklubb var medarrangør denne dagen. I alt 12 unger deltok med liv og lyst og hadde etter eget utsagn en flott dag.

I april fikk vi besøk av elever fra Laskestad Skole på Kystmuseet, og hadde samarbeid med Stein Grenersen på  m/k «Nordmelaværing». Ungene var lærelystne og interesserte, og både fisketuren med Stein,  historietimen og knutekurset på kystmuseet gikk med liv og lyst.  

Den tradisjonelle turmarsjen «Tre øyer på langs» ble for første gang på mange år ikke arrangert i 2018. Denne spesielle turen er svært populær, men krever også mye planlegging og logistikk  og mye dugnad fra lagets medlemmer. Hvorvidt denne blir arrangert flere ganger, er usikkert.  

Prosjektet «Den gamle skipsleia» fortsatte i 2018, Da fikk vi støpt fundament og flyttet et gammelt oljeskur til uteområdet ved museet. Det gjenstår nå bare litt finpussing av området og montering av utstillingen inne i museet. Vi håper på å ha alt klart til årets sommersesong. Tilskuddet på kr 25 000 fra Stiftelsen UNI, ventes utbetalt til oss i 2019.

Også i år har vi hatt «mekkedager» på Kystmuseet en gang i uka, på det meste har vi vært ni «mekkere» samlet på kystmuseet. Samlingen av gamle motorer på museet utvides stadig, og stadig flere av disse er blitt overhalt og prøvekjørt.  

Økonomisk ble 2018 tilfredsstillende. Det vises til regnskapet.  

Styret har i 2018 bestått av:

Harald Nilsen ( leder ), Finn-Eirik Aasjord (nestleder),  Kjell Tennes (kasserer), Gunnar Iversen,  Bodil Hansen.

Varamedlemmer : Søren Sørensen, Arild Asbjørnsen.

Revisor : Alf Iversen

Valgkomite: ikke valgt i 2018    

Steigen 31.12.2018    

Harald Nilsen     Finn-Eirik Aasjord   Kjell Tennes    Bodil Hansen   Gunnar Iversen     


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Til medlemmene i Steigen Kystlag. 

Revisjonsberetning for driftsåret 2018  

Steigen Kystlag med organisasjonsnummer 993575518 driver med bevaring av kystkultur i Steigen kommune og har organisasjonsform som lag/forening.  

Jeg har i dag revidert utvalgte deler av regnskapet som er avgitt av lagets kasserer Kjell Sverre Tennes.  

Regnskapet viser et årsresultat på kr. 22534,-  

Regnskapet:
 • føres på exel regneark
 • alle bilag er påført bilagsnummer
 • preges av god orden og god dokumentasjon.        
    Omvisning av museet utgjør den største inntektskilden. Den er på 32,2 % av bruttoinntekten. Opptjent tilskudd utbetalt i januar 2019 er periodisert.  
Eiendeler:
Anleggsmidler 88.5 % og omløpsmidler er på 11,5 %. Lagets likviditet er tilfredsstillende.  

Gjeld/ egenkapital:
Egenkapitalen er 78,9 %  mens gjelden er på 21,1%. Egenkapitalen har vært økende de siste 4 år. (gjelden består av et rente-og avdragsfritt lån,som skal inn fris dersom eiendommen skifter eier)    

Øvrige bemerkninger/kommentarer:
Ingen      


Engeløya 20 mars. 2019    

Alf Iversen