Steigen Kystlag -  Steigen i Nordland


Steigen Kystlags kystkulturminne
 under Forbundet Kystens kampanje 
                    «Adopter et kystkulturminne»
 
Beskrivelse av kulturminnet.

Alvenes er ei lita bygd på nordsiden av Nordfoldfjorden i Steigen kommune i Nordland. Her har det bodd folk i lange tider med jordbruk og fiske som næringsvei .I dag bor det bare en håndfull fastboende i bygda.

Nede i fjæra på Alvenes står to båtnaust side ved side. Naustene i seg selv er ikke spesielt interessante. De er som båtnaust flest. Men i disse to naustene står det flere gamle bruksbåter, blant annet de to eneste gjenværende åttringene i Steigen. Vi kjenner foreløpig ikke alderen på disse båtene, men ifølge dagens eiere må de være fra omkring århundreskiftet (1900)ø

Den ene av båtene har Steigen Kystlag disponert etter avtale med eierne i flere år. Vi har pusset den opp og anskaffet ny rigg og råsegl. De siste par årene har båten stått i naustet hele året av den enkle grunn at den trenger en omfattende restaurering før den kan tas i bruk igjen som seglbåt. Båtbygger Kai Linde fra Rognan har vært på befaring  ( høsten 2013 ) og laget en tilstandsrapport for båten og et kostnadsoverslag for restaurering/tilbakeføring til original stand.

Den andre båten har stått lagret i sitt naust i en årrekke. Tilstanden er ikke kjent, men båten har stått lagret tørt og ser ut til å være i relativ god stand. I dette naustet står det i tillegg en gammel 3-roring nordlandsbåt + 2 andre små klinkbåter. Begge naustene er  dessuten rene skattekister med gammel og ny kystkultur i en herlig  blanding. Steigen Kystlag er for tiden i forhandlinger med eierne om varig vern av naustene  med innhold.

En spesiell interessant detalj med disse åttringene er at de begge er blitt brukt til frakting av ved ( stranger) etter at de ble tatt ut av bruk som fiskebåter. I den forbindelse er begge båtene blitt ombygget ved at masterbeten ble flyttet ett band fram i båten og nagelbeten ble flyttet ett band  bakover. Dette ble gjort for å gi bedre lasterom i båtene for vedstrangene.

Vi mener at dette kystmiljøet er svært representativt for bosetting og næringsvirksomhet i området i tidligere tider, og naustene med båter og innhold ellers er en kystkulturskatt som det er vel verdt å ta vare på for framtiden.Foreløpig arbeidsplan for prosjekt «Naustene på Alvenes» :

Steigen Kystlag har valgt Naustene på Alvenes som sitt prosjekt  i aksjonen «Adopter et kystkulturminne» og vil arbeide for å bevare dette unike naustmiljøet i fjordlandskapet etter følgende hovedstrategi :


1. Inngå avtale med eierne av naust nr 1 om overtakelse av åttringen som                   kystlaget til nå har disponert. Videre inngå avtale om vinteropplag for båten i           dette naustet.
 
2. Restaurere denne åttringen tilbake til original stand , og ta den i bruk til segling      på fjorden av kystlagets medlemmer og andre interesserte.
 
3. Inngå verneavtale med eierne av  naustene  med sikte på å bevare dem i sin          originale stand med innhold  ( også båtene ) slik det står i dag og sikre at de          beholdes slik  også etter at dagens eiere er døde.
 
4. Bruke disse naustene til historieformidling om livet omkring Nordfoldfjorden  i        tidligere tider og som lokalt samlingssted for kystlagets medlemmer.

5. Videre må eiendomsforhold til grunnen der naustene står kartlegges, og kjøpe-       /festeavtale inngås med grunneier.


Naustene på Alvenes      (Bilder)